Legion Maryi jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którego celem jest głoszenie chwały Bożej i dążenie do osobistej świętości członków poprzez modlitwę i czynną pracę apostolską, w duchu zawierzenia i pod przewodnictwem Najświętszej Maryi Panny.

Legion Maryi swoją nazwę, nazewnictwo, ideę organizacyjną i znaki przejął od starożytnej formacji wojskowej- legionów rzymskich, ale ani charakter armii, ani broń jakiej używa Legion, nie są z tego świata.

Członkowie Legionu Maryi tworzą ruch apostolstwa świeckich, działający w grupach na terenie poszczególnych parafii i służący konkretną pomocą duchowieństwu w ich pracy duszpasterskiej. Legion działa za zgodą proboszcza i pod stałą opieką kapłana. Praca Legionu jest oparta na dyscyplinie wewnętrznej, wynikającej z poczucia obowiązku i głębokiej wiary.

Charyzmat Legionu Maryi nie pozwala na łączenie pracy ewangelizacyjnej z pracą charytatywną, stąd wzbronione jest niesienie materialnej pomocy i angażowanie się w jakiekolwiek zbiórki pieniężne. Legion udziela pomocy tylko w wymiarze duchowym.

Członkowie Legionu Maryi dzielą się na dwa rodzaje:

– aktywni, którzy składają przyrzeczenie legionowe, uczestniczą w cotygodniowych zebraniach i działają czynnie;

– pomocniczy- auksyliatorzy, którzy swoją codzienną modlitwą wspierają legionistów aktywnych.

Legioniści działający aktywnie wykonują m.in. następujące prace:

– pozyskują uczniów Chrystusa poprzez indywidualne rozmowy w domach (tzw. apostolat od drzwi do drzwi) bądź na ulicy (tzw. apostolat uliczny);

– nawiązują kontakty z ludźmi zaniedbanymi moralnie i religijnie;

– przygotowują do sakramentów świętych dzieci i dorosłych;

– odwiedzają ludzi samotnych i chorych w domach, szpitalach ośrodkach opieki społecznej, przygotowują ich na wizytę księdza z sakramentami;

– pracują wśród ludzi z tzw. marginesu społecznego (alkoholicy, narkomani, więźniowie, ludzie młodzi w aresztach śledczych, bezdomni);

– prowadzą dialogi z ateistami, różnowiercami i ludźmi zagrożonymi przez sekty;

– prowadzą w kościele modlitwy, czuwania, różaniec oraz modlitwy przy zmarłych;

– propagują ideę orędzia fatimskiego, Cudownego Medalika, pierwszych sobót miesiąca, duchowej adopcji dziecka poczętego;

– rozpowszechniają prasę i książki katolickie wśród parafian, prowadzą biblioteki i wypożyczalnie wartościowych płyt i kaset;

– współpracują z legionistami z krajów sąsiadujących z Polską;

– włączają się w prace na rzecz parafii;

– służą pomocą duchową wszystkim, którzy są w potrzebie (duchowo strapionym, wątpiącym, cierpiącym);

– organizują pielgrzymki.

Legion Maryi powstał w Irlandii, w Dublinie, 7 września 1921 roku. Założycielem był Irlandczyk Frank Duff (1889-1980), genialny działacz w dziele apostolatu świeckich. Do końca swego życia przewodził z ogromnym zaangażowaniem Legionowi Maryi na całym świecie. Jako obserwator świecki brał udział w Soborze Watykańskim II. Od czerwca 1996 roku trwa jego proces beatyfikacyjny.

Legion Maryi, mający na celu służbę drugiemu człowiekowi w duchu i z gorliwością Maryi, szybko przekroczył granice Irlandii. Obecnie Legion działa na wszystkich kontynentach świata i skupia wielu członków aktywnych i pomocniczych.

W Polsce Legion Maryi rozpoczął swoją działalność w 1948 roku dzięki inspiracji brata Anatola Kaszczuka (1912-2005), świeckiego apostoła, który wcześniej był żołnierzem w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie i w Irlandii zapoznał się z ideą Legionu Maryi. Niedługo potem Legion Maryi, ze względu na prześladowania w okresie stalinowskim, musiał zawiesić swoją działalność w Polsce. Próby reaktywowania stowarzyszenia zaczęto podejmować w latach 70-tych, kiedy powstały pierwsze prezydia w Katowicach i sąsiednich diecezjach. Jednak dopiero w latach 80-tych- na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II- nastąpił renesans Legionu Maryi w Polsce. W kilku diecezjach powstało wiele kół Legionu dzięki działalności Polaków i Irlandczyków, a szczególnie dzięki zaangażowaniu Clair Conolly z Irlandii, animatorki tego dzieła. Założyła ona liczne grupy i ośrodki Legionu w archidiecezjach warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W ostatniej dekadzie XX wieku nastąpił szybki wzrost liczby prezydiów w Polsce.

W listopadzie 1999 roku w Częstochowie podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski powołano Ogólnopolskiego Opiekuna LM- ks. Bp Romana Marcinkowskiego z Płocka oraz Ogólnopolskiego Kierownika Duchowego LM- ks. Dr Janusz Węgrzeckiego z Warszawy.

W naszej diecezji Legion Maryi powstał w październiku 1989 roku. Pierwsze prezydium założono przy Kolegiacie w Zamościu (dzisiejszej katedrze), a następnie przy Kościele św. Katarzyny. Legion Maryi w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej ciągle się rozwija, stąd zaistniała potrzeba utworzenia nowych rad legionowych. Kuria Legionu Maryi pw. Matki Bożej Opieki przy Katedrze w Zamościu otrzymała rangę Kurii-Komicjum i prowadzi nadzór nad całym Legionem Maryi w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Ks. biskup Jan Śrutwa mianował ks. Zdzisława Ciżmińskiego, rektora Kościoła św. Katarzyny w Zamościu, diecezjalnym kierownikiem duchowym Legionu Maryi.

W Parafii św. Jana Chrzciciela w Lipsku k. Zamościa pierwsze informacje o Legionie Maryi przekazał ks. Zdzisław Ciżmiński podczas rekolekcji adwentowych w 1996 roku. W styczniu 1997 rozpoczęły się regularne cotygodniowe spotkania kandydatów do Legionu Maryi pod kierownictwem legionistów z Zamościa i Krasnobrodu. W ciągu kilku miesięcy parafianie z Lipska zapoznali się z zasadami działalności Legionu Maryi. W niedzielę, 4 maja 1997 roku, na plebanii w Lipsku, w obecności ks. Zdzisława Ciżmińskiego, ks. Proboszcza Józefa Dudka, ks. Wikariusza Andrzeja Stopyry, legionistów z Zamościa i Krasnobrodu, odbyło się przyrzeczenie legionowe. Złożyło je 8 osób: Maria Bekier, Jadwiga Głowacka, Teresa Gmitruk, Genowefa Kuźma, Elżbieta Ustasz, Stanisława Pakuła, Teresa Tyszko i Piotr Pyś. Od tego dnia w parafii Lipsko rozpoczęło działalność Prezydium Legionu Maryi, które przyjęło za patronkę Matkę Bożą Niebieską Królową Pokoju. Kierownikiem duchowym Prezydium został ks. proboszcz Józef Dudek, a prezydentem- Piotr Pyś. Prezydium liczyło 18 członków pomocniczych. Wkrótce został wykonany i poświęcony sztandar legionowy.

W ciągu 14-stu lat działalności Prezydium zmarły legionistki: Franciszka Dudek (†1998r.), Stanisława Serafin (†2005r.), Franciszka Zdybel (†2007r.), Marianna Czerwonka (†2009r.), Zofia Magdziak (†2009r.).

Obecnie, w roku 2011, kierownikiem duchowym Prezydium jest ks. Proboszcz Andrzej Traczykiewicz. Prezydium liczy 6 członków aktywnych i 17 członków pomocniczych. Spotkania odbywają się w salce legionowej w dolnej części plebanii. Członkowie aktywni uczestniczą w spotkaniach co tydzień, w środę. Godzina jest uzależniona od pory roku- latem spotkania odbywają się po wieczornej Mszy Świętej, a zimą- godzinę przed wieczorną Mszą Świętą. Wspólne spotkania wszystkich legionistów- aktywnych i pomocniczych, maja miejsce w pierwszą środę każdego miesiąca. Wszyscy członkowie naszego Prezydium spotykają się również w okresie Bożego Narodzenia na opłatku legionowym, w maju w rocznicę powstania Prezydium oraz we wrześniu w rocznicę powstania Legionu Maryi. Legioniści uczestniczą także w uroczystościach organizowanych przez Kurię Legionu Maryi w Zamościu, np. Acies- największa uroczystość LM, podczas której wszyscy członkowie odmawiają akt osobistego ofiarowania się Matce Bożej; zloty generalne, dni skupienia.

Kilka razy w roku ukazuje się biuletyn Legionu Maryi w Polsce- „Legio Mariae”.

Oficjalna strona internetowa Legionu Maryi w Polsce – www.legionmaryi.pl

 

Lista członków Prezydium Legionu Maryi pw. Matki Bożej Niebieskiej Królowej Polski w Lipsku (2011r.):

 

Kierownik duchowy- ks. proboszcz Andrzej Traczykiewicz

 

Członkowie aktywni:

 

Piotr Pyś- prezydent

Genowefa Kuźma- wiceprezydent

Elżbieta Ustasz- sekretarz

Teresa Gmitruk- skarbnik

Maria Bekier

Stanisława Pakuła

 

Członkowie pomocniczy:

 

Emilia Boć                                                                                                      Kazimierz Marmaj

Krystyna Czekirda                                                                                            Wacława Muszyńska

Czesława Głagola                                                                                             Irena Piotrowska

Krystyna Gontarz                                                                                             Zofia Pupiec

Stanisław Greszta                                                                                            Irena Pyś

Halina Kniaź                                                                                                   Bolesław Radliński

Irena Łukaszyk                                                                                                Krystyna Szponar

Makowski Mieczysław                                                                                        Teresa Tyszko

Teresa Greszta

 

Hymn Legionu Maryi

 

Hej w górę serca, niech brzmi pieśń

A ty ją wietrze w niebo wznieś,

Matce Kościoła u stóp złóż,

Ten skromny wieniec wiernych dusz.

 

Ref. Maryjo, o Niepokalana,

Hołd składa Tobie Legion Twój,

Za nami wstawiaj się u Pana

W słoneczne dni i pośród burz.

 

My Tobie chcemy wierni być,

Z Jezusem w sercu zawsze żyć,

Na tym padole pośród łez,

Jego naukę braciom nieść.

 

Ref. Maryjo, o Niepokalana…

 

A gdy przestanie serce bić,

Wiemy, że przy nas będziesz Ty,

Zawiedziesz nas do szczęścia bram,

Byśmy śpiewali w niebie tam.

 

Ref. Maryjo, o Niepokalana…

 

Słowa i melodia: Irena Paszkiewicz