REGULAMIN CMENTARZA WYZNANIOWEGO
PRZY PARAFII ŚW. JANA CHRZCICIELA W LIPSKU

 

Wyznając wiarę, że nasze ciała są świątynią Ducha Świętego i oczekują wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie, Kościół z należytą czcią troszczy się o godny pochówek, jak też miejsce spoczynku dla zmarłych. Należy, zatem dbać o to, aby cmentarz był świadectwem chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie ciał oraz miejscem skupienia i modlitwy. Celem niniejszego regulaminu jest uściślenie postanowień obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych, jak również dbałość o zachowanie porządku i powagi miejsca świętego, jakim jest cmentarz.

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1. Cmentarz Rzymskokatolicki parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Lipsku jest cmentarzem wyznaniowym i stanowi własność Rzymskokatolickiej Parafii pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Lipsku.
2. Stanowi on jedyne wyznaczone miejsce na terenie parafii, gdzie można dokonywać pochówku zwłok lub szczątek zmarłych, zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Jego administrowaniem zajmuje się Proboszcz Parafii lub z upoważnienia Proboszcza wyznaczona osoba, wykonująca wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych. Postanowienia niniejszego regulaminu są zgodne z przepisami prawa kanonicznego i państwowego.
4. Parafia jest właścicielem gruntów, drzewostanu i grobów, jako ściśle związanych z gruntem i wszystkich urządzeń znajdujących się na terenach cmentarzy. Za właścicieli nagrobków uważa się dysponentów grobów.
§ 2
Do kompetencji zarządzającego cmentarzem parafialnym należy:
1. ustalanie miejsca pochówku,
2. obsługa pogrzebów oraz piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych,
3. przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza,
4. prowadzenie dokumentacji cmentarza wynikającej z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów,
5. wykonywanie innych zadań zgodnych z ustawą o cmentarzach.

Rozdział II
Postanowienia porządkowe
§ 3
1. Cmentarz jest otwarty codziennie od godz. 7.00 do zmroku.
2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego Zmarłym oraz do dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
§ 4
Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:
a) picia alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,
b) palenia papierosów,
c) przebywania dzieci w wieku do lat 7 bez opieki dorosłych,
d) wprowadzania zwierząt,
e) jazdy pojazdami jednośladowymi (rowery),
f) przebywania na terenie cmentarza poza godzinami otwarcia,
g) wypalania śmieci lub ich wyrzucania poza miejscami do tego przeznaczonymi,
h) zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnie miejsca grzebalnego,
i) samowolnego ustawiania ławek, ogrodzeń, sadzenia drzew i krzewów, utwardzania wokół miejsc grzebalnych itp. Podjęcie takich działań bez uzyskania zgody Zarządcy cmentarza może skutkować usunięciem bezprawnie ustawionych ławek, posadzonych roślin i przywróceniem powierzchni poza miejscem grzebalnym do stanu pierwotnego,
j) samowolnego wykonywania prac budowlanych.
§ 5
1. Na terenie cmentarza zakazuje się bez uprzedniego zgłoszenia i uzyskania pisemnej zgody Zarządcy Cmentarza w Lipsku dokonywania następujących czynności:
a) wykonywania prac kamieniarskich, budowlanych i prowadzenia działalności handlowej,
b) ustawiania, przestawiania i wynoszenia z cmentarza jego urządzeń, ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy oraz dojście go grobów,
c) wjazdu pojazdami mechanicznymi i konnymi, nie dotycz wózków inwalidzkich,
d) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, niszczenia elementów wystroju i malowania murów,
e) umieszczania reklam,
f) zbierania wszelkiego rodzaju roślin, sztucznych kwiatów i wiązanek, zniczy z cudzych grobów,
g) gromadzenia śmieci i odpadów na miejscach do tego nie przeznaczonych.
2. Wykonywanie wszelkich prac na cmentarzu może być dopuszczalne wyłącznie za pisemną zgodą Zarządcy cmentarza po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie prac budowlanych i kamieniarskich, który stanowi integralną część Regulaminu cmentarza (do wglądu u Zarządcy cmentarza), a także po uzyskaniu zezwoleń stosownych instytucji, jeśli takie zezwolenia są wymagane odrębnymi przepisami.
§ 6
1. Na cmentarzu mogą znajdować się groby ziemne, groby murowane, groby rodzinne, katakumby, kolumbarium.
2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284):
a) grób ziemny stanowi dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje wydobytą z tego grobu ziemią;
b) grób murowany stanowi dół, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami lub urnę, nad którymi wykonane jest sklepienie;
c) grób rodzinny stanowi grób przeznaczony do składania dwóch lub więcej trumien ze zwłokami lub urn;
d) katakumby stanowią pomieszczenie z niszami w ścianie, przeznaczone do pochówku zwłok;
e) kolumbarium stanowi budowlę z niszami przeznaczonymi do składania urn;
f) miejsce grzebalne to miejsce wyznaczone przez Zarządcę cmentarza do urządzenia grobu.
3. Przez usługi pogrzebowe rozumie się eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kościoła, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych.
4. Pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
5. Przez usługi kamieniarskie rozumie się wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka.
6. Zarządca Cmentarza, w myśl Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie prowadzenia ewidencji grobów, jest obowiązany do prowadzenia „ksiąg cmentarnych”, których wymagania określa w/w rozporządzenie.
§ 7
1. Wszelkie prace remontowo-budowlane np: ustawienie nowego nagrobka, wymiana pomników, remont już istniejących, wylewanie lub układanie chodniczków (opasek wokół grobu), ustawianie ławek na tutejszym cmentarzu mogą być wykonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy cmentarza, wniesieniu stosownych opłat i zgłoszeniu zakresu prac w kancelarii parafialnej.
2. W/w prace remontowo-budowlane mogą być prowadzone w dni powszednie od godz. 7.00 do zmierzchu.
3. W/w prace remontowo-budowlane nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 29 października do 4 listopada.
4. Przy budowie nowego grobowca należy:
– zachować odpowiednie wymiary grobów,
– zachować linię sąsiednich grobów,
– wywieźć ziemię z cmentarza w przypadku, gdy grób jest wymurowany wewnątrz.
5. Pozostały po pracach remontowo-budowlanych gruz lub ziemię należy wywieźć z cmentarza we własnym zakresie.
6. Prace prowadzone poza w/w czasem lub bez zezwolenia Zarządcy Cmentarza w Lipsku uważane są, jako nielegalne.
7. Kancelaria parafialna załatwiają wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem cmentarza oraz pobiera z tego tytułu stosowne opłaty i ofiary.
8. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do soboty po ustaleniu dnia i godziny pochówku w kancelarii parafialnej.
§ 8
Śmieci mogą być składowane jedynie w wyznaczonych na ten cel miejscach z zachowaniem segregacji. Zabrania się składowania tam śmieci pochodzących spoza cmentarza.

Rozdział III
Zasady dysponowania grobem i ponoszenia opłat
§ 9
1. Każdy grób powinien mieć dysponenta (opiekuna). Przez dysponenta grobu rozumie się osobę, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie grobu w imieniu osób posiadających prawo do grobu. Dysponent grobu w momencie dysponowania grobem oświadcza w formie pisemnej, że nie ma innych osób, które mogą sobie rościć prawa do grobu. Opiekun grobu jest zobowiązany do stałej troski o stan i wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego jego obejścia. (dotyczy to także miejsc rezerwowanych).
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do dysponowania grobem jest imienne pokwitowanie uiszczenia stosownych opłat za grób wystawione dysponentowi przez Zarządcę cmentarza.
3. W przypadku śmierci dysponenta grobu oraz w sytuacji, gdy nie został on w nim pochowany, prawo do dysponowania grobem przechodzi na osobę, która go pochowała, chyba, że inna osoba przedstawi prawomocne orzeczenie sądowe, wskazujące ją, jako osobę uprawnioną do dysponowania grobem.
4. Dysponent grobu jest uprawniony zrzec się prawa do miejsca grzebalnego na rzecz najbliższych członków rodziny osoby zmarłej, pochowanej w danym grobie. Takie zrzeczenie może nastąpić tylko w formie pisemnej w kancelarii parafialnej, przy czym jeden egzemplarz oświadczenia woli zostaje w kancelarii, a drugi otrzymuje dysponent grobu.
5. Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem 20 lat. Ponowne użycie grobu, po upływie tego okresu nie może nastąpić, jeżeli uprawniona osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą w Regulaminie cmentarza za pochowanie.
6. Upływ okresu 20 lat nie powoduje automatycznie wygaśnięcia dotychczasowego prawa do grobu, ale z tą chwilą grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. Zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego.
7. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.
8. Osobie, która pomimo upływu terminu czasu nie zgłosiła zastrzeżenia i nie uiściła opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez Zarządcę cmentarza innej osobie z przeznaczeniem na grób, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie.
§ 10
1. Za miejsca grzebalne ziemne i murowane oraz za postawienie nagrobka pobiera się opłaty. Informacja o wysokości opłat za korzystanie z cmentarza tj. opłat za miejsca grzebalne, opłat za czynności cmentarno-kancelaryjne oraz opłat za utrzymanie infrastruktury cmentarza jest dostępna w kancelarii parafialnej. Każdorazowa opłata potwierdzona jest odpowiednim dokumentem.
2. Pokładne (dzierżawa) to opłata składana Właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub ponownego pochówku w grobie głębinowym. Uiszczenie pokładnego (dzierżawy) skutkuje przyznaniem prawa do użytkowania miejsca grzebalnego przez okres 20 lat, w tym także do stawiana nagrobku za zgodą Parafii. Wysokość pokładnego określana jest przez Proboszcza Parafii z uwzględnieniem opłat na cmentarzach komunalnych i zwyczajów miejscowych.
3. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.
4. Prolongat nie pobiera się od murowanych grobów rodzinnych tj. grobów murowanych przeznaczonych do pochowania zwłok więcej niż jednej osoby.
5. Po upływie 20 lat dysponent murowanego grobu rodzinnego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na utrzymanie infrastruktury cmentarza. Jeśli opłata na utrzymanie infrastruktury cmentarza jest wyższa niż wysokość prolongaty na kolejne 20 lat, to obowiązek uiszczenia różnicy pomiędzy tymi opłatami ciąży także na dysponencie grobu ziemnego.
6. Wpływy z prolongat, rezerwacji miejsc i opłat na utrzymanie infrastruktury cmentarza, przeznaczane są na inwestycje cmentarne i parafialne, w szczególności na koszty opłat za wodę, energię elektryczną, ubezpieczenia cmentarza, utrzymania należytego porządku na cmentarzu oraz zapewnienie wykonania zadań, o których mowa w § 2.
§ 11
1. Zarządca Cmentarza /parafia/ nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu – od takich zdarzeń groby można ubezpieczyć indywidualnie, zawierając stosowną umowę z zakładem ubezpieczeniowym.
2. Zarządca Cmentarza /parafia/ nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
3. W przypadku naruszenia regulaminu właściciel obiektu lub Zarządca ma prawo występowania do odpowiednich organów o nałożenie stosownych sankcji prawnych i administracyjnych.
§ 12
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U. Nr 23 poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).
2. W wypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu zarządcy cmentarza służą uprawnienia wynikające z obowiązujących przepisów.
3. Przepisy Regulaminu Cmentarza są zgodne z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych z dnia 31 stycznia 1959 r., oraz Rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych z dnia 20 października 1972 r., a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków z dnia 7 marca 2008 r.
§ 13
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.